You are currently viewing การวัดความหนาสี

การวัดความหนาสี

Dry Film Thickness ความหนาของสีหรือความหนาของฟิล์มแห้ง (DFT) เป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทใน – คุณภาพของผลิตภัณฑ์ – การควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต – การควบคุมต้นทุน การวัดความหนาของฟิล์มสามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องวัดความหนาที่ดีที่สุด สำหรับการใช้งานวัดความหนาโดยเฉพาะ ทำไมการวัดความหนาของฟิล์มแห้งจึงมีความสำคัญ ❓ “ความหนาของฟิล์มแห้ง (DFT) หรือความหนาของสีถือเป็นการวัดที่สำคัญที่สุดเพียงครั้งเดียวในระหว่างการใช้งานหรือระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการทำสี โดยสีจะถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ได้ดีเมื่อใช้ภายในช่วง DFT ตามที่ผู้ผลิตกำหนด ความหนาสีที่ถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการวัด DFT จะเป็นพื้นฐานในสเปคในส่วนของการการวัด/ควบคุมคุณภาพของงานเสมอ” ดังนั้นการวัดความหนาของฟิล์มเป็นประจำจะช่วยควบคุมต้นทุนวัสดุ จัดการประสิทธิภาพการใช้งานรักษาคุณภาพการทำสี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา ผู้ผลิตสีแนะนำช่วงความหนาเป้าหมายเพื่อให้สีแสดงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และลูกค้าก็คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วย

ใส่ความเห็น