เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิเหล็ก Environment Gauge

        การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง และความชื้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานสี มีความสำคัญรวมถึงส่งต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบสีด้วย

        ในอุตสาหกรรมการทำสี ความชื้นสามารถเกิดขึ้นบนพื้นผิวได้เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวต่ำพอที่จะทำให้เกิดการควบแน่นจากบรรยากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Td) คืออุณหภูมิที่ทำให้ความชื้นในอากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ

        ดังนั้นการวัดอุณหภูมิพื้นผิว (Ts) จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศ (Ta) และเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ช่วยให้สามารถคำนวณอุณหภูมิจุดน้ำค้างและเปรียบเทียบกับอุณหภูมิพื้นผิวได้ ความแตกต่างของอุณหภูมิ (Ts – Td) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำบนพื้นผิวในขณะทำสี

        แนวทางตามมาตรฐาน ISO 8502-4 และ SSPC แนะนำว่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องสูงกว่าอุณภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 5°F หรือ 3°C ในระหว่าง 3 ขั้นตอนที่สำคัญของการทาสี—การเตรียมพื้นผิว, ระหว่าทำสี และระยะเวลาในการแห้งตัว

        สภาวะแวดล้อมระหว่างการเตรียมพื้นผิวและการทำสีเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำสีโครงสร้างเหล็กในระยะยาว เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้าง รวมถึงอุณหภูมิพื้นผิวจึงจำเป็นต่อกระบวนการทำสีเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทาสี

        DeFelsko มีเครื่องวัดสามประเภทสำหรับวัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ เครื่องวัดจุดน้ำค้าง เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

        มาตรฐานสากลสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความชื้น เช่น ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32 และ Navy NAVSEA 009-32

วัดและบันทึกสภาพภูมิอากาศได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH), อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature), อุณหภูมิพื้นผิว (Surface Temperature), อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point), ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้าง (Tsurface – Tdew), ความเร็วลม (Wind Speed)*, และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb Temperature)**

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32 และ Navy NAVSEA 009-3

*เฉพาะรุ่น DPMA **เฉพาะเครื่อง Advance เท่านั้น

เครื่องบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้าง อุณหภูมิพื้นผิวอัตโนมัติ

PosiTector DPM L จะยึดติดกับโครงสร้างเหล็กเพื่อวัดและบันทึกค่าต่าง ๆ ได้นานถึง 200 วัน ยังสามารถดาวน์โหลดการอ่านค่าที่เก็บไว้ได้โดยใช้ต่อกับตัวเครื่อง PosiTector Advanced หรือโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Apple หรือ Android ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 และ US Navy NSI009-32

เครื่องวัดอุณหภูมิอุณหภูมิพื้นผิวอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส PosiTector IRT วัดอุณหภูมิพื้นผิวในบริเวณที่เซ็นเซอร์ทั่วไปอื่น ๆ ไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว การทำสีผง และพื้นผิวมีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงของเซ็นเซอร์ของเครื่องประเภทสัมผัสโดยตรง

เครื่องวัดควมชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออะไร?

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างจะวัดและบันทึกสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้าง และอุณหภูมิกระเปาะเปียก

ทำไมจึงใช้ Dew Point Meters ในการวัดสภาพแวดล้อม ?

        สภาพแวดล้อมจะได้รับการตรวจสอบและบันทึกโดยใช้เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา ในระหว่างการเตรียมพื้นผิว การทำสี และระหว่างสีแห้งตัว เพื่อช่วยให้ผู้พ่นสีทราบว่าเมื่อใดที่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำสี—ลดความเสี่ยงในการทำงานซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการเสื่อมหรือหลุดร่อนของระบบสีก่อนเวลาอันควร

ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) วัดได้อย่างไร?

        ความชื้นสัมพัทธ์คือปริมาณความชื้นในอากาศที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรโดยรวม ความชื้นสัมพัทธ์สูงอาจทำให้อัตราการระเหยของทินเนอร์ลดลง

        ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) คำนวณโดยใช้การวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งที่นำมาจาก Sling Phycrometer ที่ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองตัวที่เรียกว่ากระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก โดยเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกจะถูกหุ้มด้วยไส้ตะเกียง ที่ชุ่มน้ำ

         Sling Phycometer จะถูกหมุนอเป็นเวลา 90 วินาที ทำให้น้ำที่กระเปาะเปียกระเหยและอุณหภูมิที่กระเปาะเปียกจะอ่านค่าได้ต่ำกว่ากระเปาะแห้ง หลังจากระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านค่าอุณหภูมิของทั้งสองกระเปาะและผลลัพธ์จะถูกแปลงเป็นความชื้นโดยใช้ตาราง Phycromatric จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์กับอุณหภูมิพื้นผิว

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกและทันสมัย ช่วยให้การตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตารางค้นหาที่ซับซ้อน เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบมัลติฟังก์ชั่นมีความสามารถในการอ่านค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำสีทั้งหมดในทันทีและต่อเนื่อง โดยที่ไม่ขึ้นกับการตีความของผู้ปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดในการวัด ตลอดจนข้อผิดพลาดในการคำนวณและการปัดเศษด้วย

        เครื่องวัดจุดน้ำค้าง PosiTector DPM เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิพื้นผิว และเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นต่อการทำสีอย่างย่ิง

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature ) วัดได้อย่างไร?

        จุดน้ำค้าง (Dew Point) คืออุณหภูมิที่ความชื้นจะเริ่มก่อตัวบนพื้นผิว จุดน้ำค้างเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ และอธิบายว่าเป็นอุณหภูมิที่อุณหภูมิเย็นตัวลงจนถึงจุดอิ่มตัว

        หากเกิดการควบแน่นของหยดน้ำบนเหล็กที่เพิ่งพ่นใหม่อาจส่งผลให้เกิดสนิมแบบฉับพลัน (Flash Rust) และความล้มเหลวของระบบสีก่อนเวลาอันควร เพื่อให้มั่นใจและทำให้ระบบสีมีคุณภาพมากที่สุด แนวทางตามมาตรฐาน ISO 8502-4 และ SSPC แนะนำว่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องสูงกว่าอุณภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 5°F หรือ 3°C ในระหว่าง 3 ขั้นตอนที่สำคัญของการทาสี—การเตรียมพื้นผิว, ระหว่าทำสี และระยะเวลาในการแห้งตัว

        ความชื้น หรืออุณภูมิจุดน้ำค้างที่ถูกคำนวณโดยใช้ Sling Phycometer และตารางค้นหาที่ซับซ้อนมีจำกัด เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในอ่านค่าหรือเปิดตาราง ไม่สามารถใช้ต่อเนื่อง และไม่มีการจัดเก็บหน่วยความจำ

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างที่ทันสมัย เช่น PosiTector DPM สามารถคำนวณจุดน้ำค้างได้ทันที โดยการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำ วัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง วัดอุณหภูมิพื้นผิว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณและแสดงค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการคำนวนเอง

Dew Point Meter ใดที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ ?

มีปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญสี่ประการในการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง:

อันดับแรก การระบุค่าที่อยากได้จากการวัด โดยทั่วไป อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก ความชื้นสัมพัทธ์ นั้นสามารถวัดหรือคำนวณอุณหภูมิจุดน้ำค้างได้ หากแต่เครื่องวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้างบางตัว เช่น PosiTector DPM จะสามารถคำนวณความแตกต่างของอุณหภูมิเหล็กกับจุดน้ำค้างได้อีกด้วย การวัดอุณหภูมิพื้นผิวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอุณหภูมิพื้นผิวเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าความชื้นจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวหรือไม่ อุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิแวดล้อมอาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์โดยตรง เงา หรือแม้แต่รูปร่างและมวลของโครงสร้าง

ประการที่สอง ต้องการตรวจสอบแค่พื้นผิวหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้พิจารณาว่าพื้นผิวนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงใด จะร้อนเกินไปสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิพื้นผิวทั่วไปหรือไม่ ? เครื่องวัดจุดน้ำค้างที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิพื้นผิวอินฟราเรด เช่น PosiTector DPM IR สามารถวัดค่าอุณหภูมิพื้นผิวได้โดยไม่ต้องสัมผัสในขณะที่ยังคงวัดและคำนวณค่าอื่นๆ ด้วย

ประการที่สาม ความจำเป็นที่ต้องมีการในช่วงเวลาหนึ่งจะเพียงพอหรือไม่ PosiTector DPM ทุกรุ่นสามารถวัดได้ทันที และยังมีโหมดตั้งเวลาบันทึกอัตโนมัติสำหรับการวัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย หากใช้ตัวเครื่อง Advance มีโหมดบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะเครื่องจะปิดหน้าจอระหว่างการอ่านค่าเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดได้ถึง 8 เดือน PosiTector DPM L ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ และมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 200 วัน

สุดท้าย มีข้อกำหนดด้านหน่วยความจำและ/หรือการรายงานผลหรือไม่ PosiTector DPM Standard ทั้งหมดสามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 2,500 ชุด ส่วน PosiTector DPM Advanced สามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 250,000 ข้อมูลหรือ 1,000 ชุดข้อมูล เครื่องบันทึกจุดน้ำค้าง PosiTector DPM L สามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 10,000 ชุดข้อมูล (ค่าที่อ่านได้ 60,000 รายการ) พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการอ่านค่า วิเคราะห์ผล และรายงานข้อมูล

เมื่อใดจึงจะปลอดภัยในการทาสี?

        ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิจุดน้ำค้างเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด โดยเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในกระบวนการทำสีโครงสร้างเหล็ก

        ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM D3276 และ ISO 8502-4 ระบุว่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องสูงกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 5°F (3°C) ใน 3 ขั้นตอนสำคัญของการทำสี: การเตรียมพื้นผิว ขณะทำสี และระหว่างสีแห้งตัว