เครื่องวัดอากาศ Positector DPM

เครื่องวัดอากาศและความชื้นในอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิจุดน้ำค้าง

สอดคล้องกับมารตฐาน

ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32, and Navy NAVSEA 009-32

โปรดเลือกเครื่องและหัววัดที่ต้องการ

฿15,760.00฿48,000.00

ขั้นตอนในการเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิเหล็ก Positector DPM

1. เลือกตัวเครื่อง Gauge Body

Standard

  • หน่วยความจำ 1,000 การอ่านต่อหัววัด
  • มีโหมดสถิติ และระบบเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำกว่ากำหนด
  • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ USB

Advance

  • หน่วยความจำ 250,000 การอ่าน และ 1,000 ชุดการอ่าน
  • มีโหมดสถิติ และระบบเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำกว่ากำหนด
  • สามารถแสดงค่า Wet Bulb temperature
  • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ USB, Wifi และ Bluetooth

Smart Link

  • สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • สามารถวิเคราะห์ผลผ่านมือถือได้ทันที
  • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ Wifi และ Bluetooth

2. เลือกลักษณะหัววัดให้เหมาะสมสำหรับงาน

DPM

หัววัดอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวแบบ Build-in

ค่าที่วัดได้

อุณหภูมิพื้นผิว
Surface Temperature
อุณหภูมิอากาศ
Air Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์
%RH
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
Dew Point Temperature
ผลต่างพื้นผิวกับจุดน้ำค้าง
Surface - Dew Point
อุณหภูมิกระเปาะเปียก***
Wet Bulb Temperature

DPM IR

หัววัดอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวแบบอินฟาเรด

ค่าที่วัดได้

อุณหภูมิพื้นผิว
Surface Temperature
อุณหภูมิอากาศ
Air Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์
%RH
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
Dew Point Temperature
ผลต่างพื้นผิวกับจุดน้ำค้าง
Surface - Dew Point
อุณหภูมิกระเปาะเปียก***
Wet Bulb Temperature

DPM S

หัววัดอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวแบบสาย
5a9d6d26a5e9fa00010d3fef_DPMS-probeonly

ค่าที่วัดได้

อุณหภูมิพื้นผิว
Surface Temperature
อุณหภูมิอากาศ
Air Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์
%RH
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
Dew Point Temperature
ผลต่างพื้นผิวกับจุดน้ำค้าง
Surface - Dew Point
อุณหภูมิกระเปาะเปียก***
Wet Bulb Temperature

DPM A

หัววัดอากาศ, อุณหภูมิพื้นผิวและความเร็วลมแบบ Build-in
5a9d6e35a5e9fa00010d424a_DPMA-probeonly

ค่าที่วัดได้

อุณหภูมิพื้นผิว
Surface Temperature
อุณหภูมิอากาศ
Air Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์
%RH
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
Dew Point Temperature
ผลต่างพื้นผิวกับจุดน้ำค้าง
Surface - Dew Point
อุณหภูมิกระเปาะเปียก***
Wet Bulb Temperature
ความเร็วลม
Wind Speed

DPM D

หัววัดอากาศแบบสาย
สำหรับงานท่อ
5a9d6d22da615c00014ae594_DPMD-probeonly

ค่าที่วัดได้

อุณหภูมิอากาศ
Air Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์
%RH
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
Dew Point Temperature
ผลต่างพื้นผิวกับจุดน้ำค้าง
Surface - Dew Point
อุณหภูมิกระเปาะเปียก***
Wet Bulb Temperature
*** อุณหภูมิกระเปาะเปียก จะสามารถวัดได้เมื่อต่อกับตัวเครื่อง Advance เท่านั้น
วัดความชื้น

ช่วงการวัดและความแม่นยำ

อุปกรณ์เสริม

หัววัด K-Type สำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก
หัววัด K-Type สำหรับของเหลว
เกจวัดอุณหภูมิเหล็ก
Sling Hygrometer วัดอุณหภูมิอากาศ

บทความที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิพื้นผิว

เหตุใดจึงต้องวัดสความชื้น อุณหภูมิพื้นผิวก่อนการทำสีและสารเคลือบ?

        สภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะความชื้นและอุณหภูมิพื้นผิวที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเตรียมพื้นผิว การใช้งาน และการอบชุบ สีหรือสารเคลือบ เพื่อทำให้การทำงานสีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าที่ควรวัดและส่งผลกระทบต่องานทำสีมีอยู่หลัก ๆ 5 ค่าด้วยกัน

        การเตรียมพื้นผิวและทำสีควรดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันความล้มเหลว โดยค่าที่ความวัดก่อนและระหว่างกระบวนการทำสีดังนี้

               1. อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature)

               2. อุณหภูมิพื้นผิว (Surface/Steel Temperature)

               3. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

               4. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature)

               5. ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้าง (Surface temperature – Dew Point)

        เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสีส่วนใหญ่จะไม่แห้งอย่างเหมาะสมที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูง (RH) เข้าใจน้อยคือผลกระทบของความชื้นบนพื้นผิวที่มีต่อชีวิตและประสิทธิภาพของวัสดุ ความชื้นจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวเมื่อสัมผัสกับอากาศที่ร้อนและชื้นซึ่งเรียกว่าการควบแน่น ความชื้นที่เกิดขึ้นจะติดอยู่ระหว่างสีและพื้นผิว ซึ่งอาจส่งผลทำให้อายุการใช้งานของระบบสีที่ใช้เสื่อมหรือหลุดร่อนก่อนเวลาอันควร โดยสีส่วนใหญ่จะแนะนำให้ความชื้นสัมพัทธ์ควรต่ำกว่า 85%

        แต่การควบแน่นของความชื้นบนพื้นผิวอาจสังเกตได้ยากด้วยตาเปล่า แทนที่จะตรวจจับความชื้นนี้ เครื่องมือจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงของการเกิดความชื้นต่อการทำสี โดยทำการทดสอบเพื่อคำนวณอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการทำสี และเปรียบเทียบอุณหภูมิจุดน้ำค้างกับอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองอยู่ห่างจากกันมากพอที่จะทำให้เกิดความชื้นบนพื้นผิวได้ โดยทั่วไปอุณหภูมิพื้นผิวควรมากกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส

        การตรวจสอบค่าความชื้นหรือสภาพอากาศอื่นและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ในระยะยาวของการทำสีมีความสำคัญต่อผู้รับเหมาและผู้ตรวจสอบทุกคน

วิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิพื้นผิว

การใช้งานเบื้องต้นเครื่องวัดความหนาสี Positector 6000