สายพ่นสี Painting Hose

สายพ่นสี 3,300 psi

สายพ่นสี 7,450 psi