You are currently viewing การเลือกหัววัดความหนาสี

การเลือกหัววัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี Defelsko รุ่น 6000สำหรับการวัดความหนาของฟิล์มสีเคลือบ โดยจะผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นผิวของวัสดุให้เหมาะกับหัววัด โดยมีหลักการเลือกดังนี้ ลำดับที่ 1. เลือกหัววัดให้เหมาะกับพื้นผิวที่ถูกเคลือบ ดังนี้ 1.1. เหล็ก (Ferrous) 1.2. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferrous) เช่น สแตนเลส เป็นต้น 1.3. เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Combination) ลำดับที่ 2 เลือกหัววัดให้เหมาะกับช่วงความหนาสีเคลือบที่ต้องการวัด เช่น อยากวัดความหนาช่วง 300-500 ไมครอน ควรเลือกหัววัดที่สามารถวัดได้ที่ช่วงความหนา 0-1500 ไมครอน ลำดับที่ 3 เลือกหัววัดให้เหมาะกับลักษณะของพื้นผิวที่ต้องการวัด เช่น วัดในพื้นที่เข้าถึงยากควรเลือกหัววัดขนาดเล็ก หรือ หัว 90 องศา

ใส่ความเห็น