เครื่องพ่นสี Airless

เครื่องพ่นสีไฟฟ้า สำหรับผู้รับเหมางานสีน้ำ สีนำ้มัน ยิงโฟมอุดรอยรั่ว

เครื่องพ่นสีไฟฟ้า สำหรับผู้รับเหมางานสี งานสกิมโค้ท งานพ่นสีกันไฟ

What is airless?

What is Airless and how does it work?

Airless means airless and refers to a paint spraying process in which the spray material is atomized by high pressure and applied to the paint Surface is applied.

Airless paint sprayers are used in industry, for roof coating, in the painting trade and in carpentry.

The advantage of the airless method:

High cost-effectiveness, large areas can be processed in a short time and with low personnel costs

high-quality surfaces

low material consumption and overspray compared to other spraying processes particularly suitable for rough surface structures such as roughcast

versatile (eg facade, roof, in buildings, for lane marking)

Disadvantages of the Airless method:

paint mist may occur when using airless equipment

for small surfaces ka nn the expense of using airless equipment (masking of surfaces and cleaning of the device) calls the cost-effectiveness into question