ความชื้นและสภาพอากาศในระหว่างการเตรียมพื้นผิวหรือการทำสี เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาวของสีบนโครงสร้างเหล็ก สามารถใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อน ระหว่างและหลังการทาสี
ตามมาตรฐาน ISO 8502-4 เครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ทราบ ค่าความชื้น และอุณหภูมิอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเตรียมพื้นผิวและทำสี