เครื่องวัดความหนา มีหน้าที่วัดความหนาสีหรือความหนาของฟิล์มแห้ง (DFT) เป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทในคุณภาพของการควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมต้นทุน การวัดความหนาสีสามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องวัดความหนาที่ออกแบบสำหรับการวัดความหนาสีโดยเฉพาะ
การวัดความหนาสีเป็นประจำจะช่วยควบคุมต้นทุน จัดการประสิทธิภาพการใช้งาน รักษาคุณภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
ผู้ผลิตสีแนะนำช่วงความหนา เพื่อให้สีแสดงประสิทธิภาพตามที่ออกแบบมาให้ได้มากที่สุด